Mag ik een airsoft gun bezitten of verkopen?

Getrouwe replica’s van vuurwapens kennen een groot succes bij verzamelaars en deelnemers aan sportieve schietactiviteiten met plastieken bolletjes. Tot deze namaakwapens op schaal 1:1 behoren de airsoft guns, die voor een volwassenen zijn bedoeld. Wat is hun wettelijk statuut?

Kan een airsoft gun als wapen worden beschouwd?

De ronde plastieken projectieltjes van een airsoft gun hebben een doorsnede van 6 of 8 mm en wegen tussen 0,10 en 0,43 gram. Ze worden uitgestoten met een snelheid van 30 tot 120 m/sec, door middel van een veer, samengeperste lucht of gas, of elektriciteit. De airsofts zijn niet dodelijk: de projectieltjes dringen het lichaam niet binnen wegens hun geringe kinetische energie.

De wapenwet van 8 juni 2006 geeft geen definitie van wat onder “wapen” dient te worden verstaan. Het Strafwetboek en een ministeriële omzendbrief van 25 oktober 2011 schrijven dat een “wapen” dient ontworpen of gemaakt te zijn met de bedoeling te bedreigen, te kwetsen of te doden. Noch het concept, noch de onderdelen van een airsoft gun voldoen aan deze voorwaarden.

Een airsoft gun is een “niet-vuurwapen” en “namaakwapen” volgens de wapenwet. Volgens Art. 2.9° is een namaakwapen een “al dan niet inerte natuurgetrouwe imitatie, replica of kopie van een vuurwapen”. Art 2.12° zegt: “een niet-vuurwapen is elk wapen dat één of meerdere projectielen afschiet waarvan de voortstuwing niet resulteert door de verbranding van poeder of door een detonator”.

Airsoft gun in de categorie van vrij verkrijgbare wapens

Wat de verkoop betreft zijn de artikelen 19.1° en 19.5° van de wapenwet van toepassing op de niet-vuurwapens. Het is verboden om via internet of postorder, alsook op openbare markten en plaatsen zonder vaste vestiging wapens aan particulieren te verkopen, te koop aan te bieden of weg te geven. Online reclame voor handel is wel toegelaten voor  erkende wapenhandelaars. In beurzen is de verkoop toegelaten mits een toelating van de minister.

Een koninklijk besluit van 9 juli 2007 bepaalt dat artikelen 5 en 7 van de wapenwet betreffende de erkenning als wapenhandelaar van toepassing zijn op de niet-vuurwapens.

Particulieren mogen hun eigendom van de hand doen, mits inachtneming van de wetgeving. Om te verhinderen dat airsoft guns aan jongeren onder de 18 jaar zouden worden verkocht, moeten de kopers hun identiteitskaart of paspoort laten zien.  

Speelgoedpistolen die niet kunnen kwetsen en ontworpen zijn als speelgoed voor kinderen jonger dan 14 jaar, zijn echter niet aan de wapenwet onderworpen, uitgezonderd indien het werkelijk mogelijk is om ermee te dreigen wegens het gewicht en de gelijkenis met een echt wapen.
 
Op dit speeltuig is het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de veiligheid van speelgoed van toepassing. Een erkenning en een CE-markering zijn verplicht om het in de handel te brengen in Europa. Ze worden in de volksmond  “bolletjespistolen” of “bolletjesgeweren” genoemd.

Voorzichtigheid is geboden

De treffende gelijkenis van de airsoft guns met echte vuurwapens kan aanleiding geven tot ernstige verstoring van de openbare orde, wanneer iemand deze namaakwapens op openbare plaatsen vertoont.

De wapenwet heeft bijgevolg het dragen van vrij verkrijgbare wapens in publieke ruimtes, waaronder een airsoft gun, aan een wettige reden onderworpen. De wettige redenen zijn niet bij wet bepaald, waardoor er op het gezond verstand beroep wordt gedaan.

Hoewel de reglementering voor het vervoer van vuurwapens niet van toepassing is op airsoft guns, is het verstandig om ze discreet, ongeladen en niet onmiddellijk grijpbaar te vervoeren.

Het algemeen gemeentelijk politiereglement kan beperkingen van plaats en tijd voor activiteiten met airsoft guns opleggen. We herinneren er ook aan dat de wet op de privémilities het collectief oefenen van particulieren in gebruik van geweld met of zonder wapens verbiedt, uitgezonderd met officiële toestemming.
Tijdens het schieten is een oogbescherming sterk aan te raden en meestal verplicht. De airsoftclubs en de speciaal aangelegde terreinen voor deze ontspanningsactiviteiten moeten aan de geldende reglementeringen voldoen.

Nadere inlichtingen kunnen bij de Belgische Airsoft Federatie worden ingewonnen. (www.fbairsoft.be).

Bron: Secunews.be